Kör i skolan

Finlands svenska sång- och musikförbund startade projektet Kör i skolan 2020 för att stöda körklubbar i skolor i hela Svenskfinland. Syftet med projektet är att engagera barn i årskurserna 3-6 att sjunga i kör och skapa ett intresse för körsång tidigt i livet.

Projektet är ett samarbete med Hem och Skola-föreningarna och De ungas musikförbund DUNK. Hem och Skola står för de praktiska arrangemangen av klubbverksamheten medan FSSMF administrerar projektet. DUNK bistår med repertoaren till körklubbarna samt i informationsförmedlingen och kontakten till skolorna.

Kör i skolan berör elever i årskurs 3-6. Skolkören är öppen för alla och är gratis. I skolkören jobbar man med en inspirerande repertoar som inte kräver övrigt komp än piano. Det finns ett Kör i skolan-sånghäfte som delas ut till alla körklubbar. 

En annan viktig aspekt av Kör i skolan är att få nya, kunniga körledare ute i bygderna och att få körledare och musikpedagoger att engagera sig i barnkörer.

Deltagande körklubbar uppmuntras att delta i jättebarnkören under den stora finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors som hålls den 9-12 juni 2022.

Vi tackar Svenska kulturfonden som bidragit till finansieringen av projektet!


Kontakt:

Ledningsgrupp för Kör i skolan för läsåret 2021-2022

Patrik Karlsson (ordf./sekr.) patrik.karlsson(at)fssmf.fi
Mia Makaroff
Martina Brunell
Anna Schultz